ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวคู 
 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 2

16

11

27

นางทิพวรรณ  ทองทิพย์

อนุบาลปีที่ 3

10

16

26

นางสาวสุวารี  บุตรแก้ว

รวมระดับอนุบาล

26

27

53

 

ประถมศึกษาปีที่1

16

11

27

นางสาวอรพิน  คำแถม

ประถมศึกษาปีที่ 2

12

14

26

นายอนุมาศ  นนทวิชัย

ประถมศึกษาปีที่ 3

12

10

22

นางเสวียง  ไชยช่วย

ประถมศึกษาปีที่ 4

12

10

22

นางสาวอุมาพร  ทองเขียน

ประถมศึกษาปีที่ 5

13

17

30

นางสาวปาณิสรา  ทองยา

ประถมศึกษาปีที่ 6

10

10

20

นางฐิติมาพร  สมบัติบูรณ์

รวมระดับประถมศึกษา

75

72

147

 

รวมทั้งสิ้น

101

99

200