ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ชั้น

 
จำนวนนักเรียน  
ครูประจำชั้น

 
ชาย หญิง รวม

อนุบาลปีที่ 1
 
11 16 27 นางสาวภาวิณี   แก้วกัณหา

อนุบาลปีที่ 2
 
18 9 27 นางรัตติกาล    ศรีคราม

รวมระดับอนุบาล
 
29 25 54  

ประถมศึกษาปีที่1
 
12 15 27 นางสาวอรพิน     คำแถม

ประถมศึกษาปีที่ 2
 
12 9 21 นายอนุมาศ   นนทวิชัย

ประถมศึกษาปีที่ 3
 
12 10 22 นางเสวียง       ไชยช่วย

ประถมศึกษาปีที่ 4
 
12 16 28 นางสาวอุมาพร   ทองเขียน

ประถมศึกษาปีที่ 5
 
9 8 17 นางสาวปาณิสรา  ทองยา

ประถมศึกษาปีที่ 6
 
9 10 19 นางฐิติมาพร      สมบัติบูรณ์

รวมระดับประถมศึกษา
 
66 68 134  

รวมทั้งสิ้น
 
96 93 188