ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2  ณ โรงพยาบาลบ้านผือ อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี