วารสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 97 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 96 การตรวจ ATK รอบที่ 2 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 95 เพิ่มทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 93 ตัดต้นไม้ รอบอาคาร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 93 ตรวจ ATK นักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 92 การฉีด ไฟเซอร์นักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 91 ฉีดพ่นยา ป้องกันโควิด 19 2-2564
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 90 การตรวจ ATK 2-2564
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 89 เตรียมความพร้อมเปิดเรียน 2-2564
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 87 ร่วมประชุม Best Practic โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2564
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 86 การขยายผล ITA Online 2564
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 88 ร่วมรับชมการประชุม วPA
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 85 รับใบงาน ใบความรู้ การจัดการเรียนกานสอน 3 on ประจำเดือน ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 84 การประชุม Online เพื่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนด้วยโปรแกรม Schoolmis
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 83 ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน On-line/On-hand/On-demand
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 82 การอบรมนิเทศบูรณาการ Digital
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 81 อบรมนักเรียนด้านทันตสุขภาพ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 80 มอบเงินเยียวยานักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 79 ร่วมกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมที่ดีให้กับเยาวชน
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 77 มอบุทน กสศ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64